Internationella barndagen & Barnkonventionen

Barnkonventionen

Idag är det den internationella barndagen, det uppmärksammar vi här på Mediahuset genom att berätta lite om Barnkonventionens historia.

Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och få komma till tals. Redan 1923 hade Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb skrivit fem principer för barns rättigheter som FN antog året därpå. De var viktiga när Barnkonventionen långt senare antogs. Barns rättigheter kränks fortfarande varje dag och utmaningarna är många. Att bara 42 länder i världen har lagstiftat mot aga och att miljontals barn inte har möjlighet att gå i skolan är två exempel. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Konventionen

Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. Alla länder röstade för barnkonventionens antagande i FN:s generalförsamling 1989 – vilket är unikt – och i dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har följt en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige började följa barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Socialt utanförskap i Sverige?

De barn som löper risk för socialt utanförskap är i första hand barn i ekonomisk utsatthet i kombination med sociala problem och skolsvårigheter. Det finns idag stora skillnader i barns tillgång till rättigheter som likvärdig utbildning, skälig levnadsstandard, social trygghet, skydd mot våld, hälso- och sjukvård, delaktighet och inflytande, kultur och fritidsaktiviteter, etc. Välfärdsinsatser kommer barn till godo i olika hög grad och kan se olika ut beroende på deras bostadsort eller bakgrund. Det är en grundtanke i barnkonventionen att barn har fullt och lika människovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering.

 

Konsekvenser av socialt utanförskap

Barn och unga som inte har tillgång till sina rättigheter ges inte möjlighet att delta i samhället fullt ut. De ges sämre förutsättningar att nå sin fulla potential och har överrisker för negativ utveckling på sikt. Barn och unga uppger själva hur ett ekonomiskt och socialt utanförskap ger konsekvenser inom en rad olika livsområden. Dålig kosthållning, svårigheter att klara av skolarbetet, negativa effekter på hälsan, dålig självbild och självkänsla etc. Det enskilda barnet betalar priset för utanförskapet. Men även samhället i stort då det leder till ett ökat tryck på hälso- och sjukvård, specialundervisning i skolorna samt sociala kostnader.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen skall gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet eller funktionshinder.

Konventionen handlar om barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och familjens roll

Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och familjens roll att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter, ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har följt den. Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter. Få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen är fortfarande idag den enda av de internationella centrala konventionerna som saknar en utarbetad internationell klagomekanism. Det är en del av den internationella folkrätten. Vilket innebär att staterna som följt konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar. Det är inte möjligt att stämma en stat för handlingar som inte är förenliga med konventionen i någon internationell domstol. Påtryckningar är den enda sanktionen som finns när ett land som inte lever upp till det som inte står i barnkonventionen.

 

Mänskliga rättigheter

För var och en av FN:s sju centrala konventioner om mänskliga rättigheter har en kommitté av oberoende experter etablerats. Uppdraget är att övervaka att länderna skyddar och respekterar rättigheterna i de konventioner de ratificerat. När en stat tillträder en av konventionerna. Är dess regering skyldig att med regelbundna intervaller mellan två och fem år rapportera till kommittén. När det gäller genomförandet av konventionsbestämmelserna på nationell nivå.
För att övervaka efterlevnaden av barnkonventionen finns det i Genève en FN-kommitté för barnets rättigheter som heter barnrättskommittén. Vart femte år ska allakonventionsstater lämna en rapport till barnrättskommittén.
Grundtanken i barnkonventionen är ju att barn har fullt och lika människovärde och ska ha tillgång till sina rättigheter utan undantag eller diskriminering därför har det betytt mycket för att förändra attityder så att de får samma människovärde och har rättigheter, och får ha sin plats precis som vuxna människor.

Viktiga framsteg för barn sedan Barnkonventionen antogs:

1978 kom första utkastet till barnkonventionen kom 1978 och antogs av FN:s generalförsamling 1989 och har sedan dess antagits av 194 länder.
1990 så beslöt Sverige att följa Barnkonventionen. Hittills så har 193 stater valt att göra det.
1993 så fick Sverige en Barnombudsman.
2000 så antar FN ett tilläggsprotokoll som ålägger staterna att ta till åtgärder för att barn inte skall rekryteras till väpnade styrkor.
2001 så ägde Barnforum i FN:s huvudkontor i New York rum. 404 barn i åldern 88-18 från hela världen samlas.
2002 så höll FN ett barntoppmöte. För första gången talar barn i FN:s generalförsamling.
2005 öppnades Sveriges första barnhus.
2013 får Barn utan papper rätt till vård i Sverige.
2014 ger Riksdagen beskedet att Barnkonventionen ska bli lag.

Ölands Skördefest fyller 20 år med ett Öland för alla smaker!

Bild från Ölandsskördefest

28/9 – 2/10 är det dags för den tjugonde Skördefesten i rad. Ölands Skördefest har vuxit från en idé till en färgsprakande folkfest som engagerar snart sagt varje ölänning och lockar stora skaror besökare till ön. Det är en av öns största besöksmagneter men även en av regionens största marknadsplatser. Det är här det händer!

Får och folk samlas i Borgholms slott, fyrverkerier, flammar, kroppkakor kokas, Solliden tar emot i kunglig höstskrud, kungligheter kommer på besök, hotellrum och stugor fylls, husbilar rullar över bron. Det händer något över hela ön under Skördefesten!

Upphovsmannen Sven Ekberg

Upphovsmannen Sven Ekberg kom på idén till Ölands Skördefest genom att det på ön Jersey firades en annan festival i maj som heter Good food festival, en stor matfestival där man visar upp allt gott som den lilla kanalön kan erbjuda. När Sven satt i radiohuset och redigerade ett reportage från festivalen konstaterade han att det fanns en rad likheter mellan Jersey och Öland.

”Good Food Festival”

Båda öarna har fantastiska råvaror, duktiga odlare och producenter, kreativa och namnkunniga kockar. Så varför skulle man inte kunna göra en ”Good food festival” fast på Öland frågade han sig själv och på den vägen är det. Jag testade min idé på Rolf Attoff som tände direkt och därmed var bollen i rullning. Rolf tog den ekonomiska risken och gick in med eget kapital, så att vi kunde komma igång och utan Rolf så hade det aldrig blivit någon stadsfest. Sällskapet bakom Årets Ölänningar ställde sig helhjärtat bakom projektet.  Måns Rossander gjorde loggan, pumpan som är Skördefestens signum. Vi lyckades snabbt knyta ”arbetshästarna” Jeanette Milesson, Jörgen Areskough och Anne Willks till projektet, vilket var ett lyckokast.

Konstnatten

I samarbete med Södra Ölands konstnärsgille skapade vi också Konstnatten som redan efter premiäråret blev en dundersuccé. Vi ville visa att  Öland är så mycket mer än bara sol och bad, några korta sommarveckor. Målsättningen var att lyfta fram det kulinariska Öland och skapa Nordens Provence. Tidigare stängde Öland när skolorna började i mitten av augusti. Skördefesten blev säsongsförlängaren som man talat om i många år. Vi återupplivade också en urgammal svensk bondetradition. Skördefesten ligger i anslutning till Mickelmäss som förr satte punkt för odlingsåret.

Gensvaret

Gensvaret var blandat, men mest väldigt positivt. Vi var ju kaxiga, och satte en målsättning redan första året att Skördefesten i månadsskiftet september/oktober skulle locka lika mycket folk till Öland som midsommar. Det är klart att olyckskorparna kraxade att ”för det första går det inte och för det andra är det omöjligt”. Men vi lyckades och idag tror jag att alla ölänningar gillar sin Skördefest.

Samarbetspartner som betytt mycket

Samarbetspartner som har betytt mest för skördefesten:
Årets Ölänningar gav tyngden åt projektet. Sedan kommunerna, regionförbundet och länsstyrelsen, Södra Ölands konstnärsgille, LRF, Länsförsäkringar och många andra stora och viktiga aktörer. Men de som skapat folkrörelsen Ölands Skördefest är nog ölänningarna själva. Skördefesten har betytt mycket för Öland. Idag är det många som reser dit för matens, krogarnas och de fina råvarornas skull. Sven tror även att den har betytt mycket för sammanhållningen på landsbygden. Alla, unga och gamla samarbetar för att visa upp en vacker och positiv bild av det goda Öland. Den har skapat sysselsättning och omsätter miljonbelopp som stannar på ön och ger betydande skatteintäkter.

Skördefesten – det självspelande pianot

Skördefesten är som ett självspelande piano och måste hela tiden förnyas och utvecklas. Men det får aldrig ske på bekostnad av kvalitet eller det genuina. Skördefesten ska fortsätta vara äkta och jordnära men också vara ett evenemang i tiden. Det här året utökas festen en dag och Sven tycker att man skall jobba för en hel skördefestvecka.

Genomslag nationellt som internationellt

Skördefesten har fått stort genomslag såväl nationellt som internationellt. Redan 2002 belönades Skördefesten med Stora Turismpriset. Förra året fick jag ta emot Visitas stora pris. Maud Olofsson ordförande i Visita sa bland annat i sitt tal att ”det är en ära att få dela ut priset till personen som står bakom denna briljanta idé och lockar närmare 300 000 besökare och får snart sagt varje ölänning att engagera sig i festligheterna”. Då klämde jag fram en tår.

Sven har massor med minnen från Skördefesten och blir imponerad varje år när han åker runt på Konstnatten på södra Öland och fastnar i bilköer, trängs med folk från när och fjärran i Eriksöre och många andra byar. Invigningarna har alltid varit festliga och högtidliga med kungligheter, statsråd och andra högtidstalare.

Hålltider mellan 28 september-2 oktober

24/9 11.00 Vernissage samlingsutställningen på Ölands
Museum Himmelsberga

28/9 11-17 Samlingsutställning på Ölands Museum Himmelsberga.
18.00 är det invigning av Ölands Skördefest i Årets Ölandsby Borgholm.

29/9 11-17 Samlingsutställning på Ölands Museum Himmelsberga.

30/9 11-19 Ostfestival på Drottning Victorias Hotell och Vilohem.
11-22 Samlingsutställning på Ölands Museum Himmelsberga.
12-21 Öppen gård på Arbelunda Sörgård.
12-21  Om pumpor och bönor på Ölands Trädgårdsprodukter i Färjestaden
13-18 Fårets Dagar på Borgholms Slott.
19-sent Konstnatt på hela Öland
19.15 Jätte dockparad i Mörbylånga.
20.00 Eldskulpturer på stranden i Köpingsvik.

1/10 10-17 Totalförsvarets dag i Stora Rör
10-18 Fårets Dagar på Borgholms Slott
10-18 Öppen gård på Arbelunda Sörgård
10-18 Om pumpor och bönor på Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter i Färjestaden.
11-13 Invigning av pumpor för Pumpa-tävling på torget i Löttorp
11-17 Provsmakning av skogens skafferi på Skademosse Gård.
11-19 Ostfestival på Drottning Victorias Hotell och Vilohem
11-22 Samlingsutställning på Ölands Museum
15.00 Solliden-loppet i Borgholm
16.00 Vinnarna i Pumpa-tävlingarna utses på torget i Löttorp
21.00 Fyrverkeri i Borgholms hamn

2/10 10-15 Fårets Dagar på Borgholms Slott
11-17 Samlingsutställning på Ölands Museum Himmelsberga
13.00 Skördefest parad genom Färjestaden till hamnen.

Teknikrecension: Smartwatch – Urban LG Smartwatch

Jag har en Smartwatch och tycker att den fungerar jättebra, den fungerar till b la Android telefoner.

Allt man har på telefonen fungerar till klockan, kontakter, musik m.m.
Det går att svara när det ringer, prata i klockan eller telefonen, få sms i klockan + fb inlägg,
Man kan också skicka sms från klockan. Finns mycket hjälpmedel b la för epilepsi och andra behov:

Epilepsi är ett samlingsnamn för flera typer av anfall med olika orsaker. Diagnosen epilepsi får den som haft återkommande epileptiska anfall som inte framkallats av någon tillfällig yttre påverkan, så kallade oprovocerade epileptiska anfall.

En ny app kan varna för epilepsianfall:

Japanska forskare har tagit fram en app som kan varna människor med epilepsi att de är på väg att få ett anfall. Appen beräknas vara färdig för användning inom fem år.

Systemet använder sensor som upptäcker anfall

Systemet använder en liten sensor som bärs nära nyckelbenet eller hjärtat. Då sensorn upptäcker att användarens hjärtslag fungerar onormalt skickas ett meddelande till telefonen 30-sekunders innan anfallet. Detta varningssystem kan ge människor möjlighet att förbereda sig för ett anfall och undvika eventuella skador. Appen beräknas vara färdig för användning inom fem år.

SimpleMind – tankekarta
SAOL – svenska akademins ordlista
Apple Pages – ordbehandling
Apple Keynote – Presentation
Google Drive – Office Online
Legimus – talboksapp
Bluefire Reader – biblioteks och bokläsare
Google Translate – översätter talande språket till valfritt språk
Google Maps – Navigation (A // iOS )
Puzzle Command – minnesträning
TED – föreläsningar
Google Hangouts – Videosamtal
Skype – samtal/videokonferens med alla som har Skype
Evernote – anteckningsbok för text, bilder, ljud & listor
BankID – talar om för myndigheter banker mm att du är du
Scanner Pro – skannar in så att du lättare hittar till den sida du vill
ScanBot – skannar in så att du lättare hittar till den sida du vill
Soltaire free – kortspel
Sudoku – sifferspel

Från mig får den betyget 4/5.

Videointervju med Ida Adée Olsson 21/9 2016

Ida Adée Olsson besökte Mediahuset

Adée eller Ida Olsson som hon egentligen heter är sångerska, rappare och producent från Öland. Hennes karriär tog fart förra sommaren med singeln ’Woman’ som officiell låt för den politiska jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum i Malmö. Där uppträdde hon bland annat live på Malmö Arena och TV4 Nyhetsmorgon. Adée har turnérat i USA och Sverige, där hon bl a uppträtt för Sveriges kungafamilj. Adée jobbar nu med sitt debutalbum och har under 2015 medverkat på Canadian Music Week i Toronto och är bokade till New Skool Rules i Rotterdam.

Ida Adée Olsson var hos oss förra veckan och Emma gjorde en videointervju med henne. På Lördag har Ida releseparty för sin nya singel på Söderporten.

– Soundet kommer att vara en blandning av soul, hiphop och pop och temat i låtarna är mina tankar kring hur det är att vara kvinna i Sverige i dag. Det är alla sidor av att vara kvinna som jag har velat skriva om. Låten ” All I got” till exempel handlar om prestationsångest så det handlar om styrka och prestationsångest och allt där emellan kan man säga. För mer information gå in på www.adeeofficial.com

Anna med Downs syndrom bor i ett eget hus

Nyligen berättade Klartext om Anna Larsson på Brännö som är huvudperson i en lättläst bok. Anna har Downs syndrom, men med hjälp av boendestödjare kan hon ändå klara sig själv i ett eget hus.

Klartexts reporter Fredrik Helgesson besökte Anna Larsson och frågade henne om hur det var att flytta hemifrån:

– Det känns jättebra att få vara själv mycket, jag har varit med mina föräldrar mycket, säger Anna.

Får bestämma själv

Ute på Brännö, som ligger i Göteborgs södra skärgård, bor Anna. Anna som har Downs syndrom föddes ute på ön. För några år sen flyttade hon hemifrån och det tyckte hon var väldigt skönt. Framförallt tyckte hon att det var skönt att slippa sina föräldrar:

– Det bästa med att flytta hemifrån var att få sova länge! Till halv elva eller tio eller någonting, säger Anna som nu alltså kan sova längre på helgerna det egna huset, utan att hennes föräldrar väcker henne.

Musiken är viktig

På vardagarna jobbar Anna på daglig verksamhet inne i Göteborg. Efter jobbet sjunger hon och träffar vänner:

– Då kommer mina vänner hit. Vi pratar och sådant, sjunger och spelar, gör lite olika saker. Övar mycket, säger Anna.

– Vad övar du på då?

– Låtar, som sista dansen på bryggan.

– Är det dans på Brännö brygga då?

– Ja, det stämmer, säger Anna.

Dans på Brännö brygga är en känd sång från 1940-talet. Sången handlar om bryggan på Brännö, där det brukade vara dans förr i tiden. Och det är fortfarande mycket dans och musik på Brännö. Och Anna är med i flera band:

– Banden heter De ökända och Brännöpojkarna, jag är med och sjunger, berättar hon.

Trivs med att ha eget hem

Anna har mycket att göra både i och utanför sitt eget hus på Brännö. Från köksfönstret ser hon till sina föräldrars hus. Så det är nära, men hon kan ändå vara i fred när hon vill och det är en frihet att få bestämma över sitt eget liv, säger Anna:

– Ja, och laga maten alldeles själv, med nån personal. Till exempel korvpyttipanna. Vi hjälps åt att laga mat, det tycker jag hemskt mycket om, sådana saker, säger Anna Larsson på Brännö.

Läs hela artikeln

Artister skänker låt till kampen mot mobbning

Lady Gaga har gjort det i USA. Nu gör Norlie & KKV det i Sverige – engagerar sig mot mobbningen. Hip hop-duon som just sålt platina har skrivit en låt som handlar om mobbning och utsatthet och donerat den till Friends.

Norlie & KKV är en svensk hip hop-duo på uppgång. Sonny Fahlberg (Norlie) & Kim Vadenhag (KKV), är bara 20 år gamla men har redan lyckats chockera, inspirera och påverka publiken med sina vassa texter. Den senaste singeln ’När jag går ner’ spelas frekvent på radio och har sålt platina. Nu släpps singeln ’Samma Barn’, som duon har skrivit exklusivt för Friends arbete mot mobbning.

– Med den här låten vill vi få både unga och vuxna att vakna upp och se att mobbning, rasism och utanförskap finns därute varje dag. Att ha rätt kläder, bo i fina områden eller att mamma och pappa kör bästa bilen borde inte vara så viktigt. Låten handlar om att alla kids har rätt att vara glada, leka tillsammans och hänga efter skolan, säger Kim Vadenhag.

– Vi är alla samma barn, kanske olika till färg och uppväxt, men vi andas samma luft och blir till på samma sätt. Vi har gjort den här låten för att vi tillsammans med Friends vill jobba för en schysstare tillvaro för barn och unga, säger Sonny Fahlberg.

Intäkterna från ’Samma Barn’ går till Friends arbete mot mobbning. Låten kommer att finnas exklusivt för nedladdning på en kampanjsajt och därefter finnas tillgänglig på Spotify. Det är Swedbank som under december genomför en kampanj där varje kontantkortsladdning via banken ger en krona till Friends.

– Låten ’Samma Barn’ har ett viktigt budskap och vi på Friends vill rikta ett stort tack till Norlie & KKV för att de ställer sig upp och säger ifrån. Tillsammans kan vi stoppa mobbningen, säger Andreas Drufva, chef Marknad & Kommunikation på Friends.

PAKA Transportgrupp på besök

Kontaktuppgifter:

Öppet helgfria vardagar mån-fre kl 8.00-14.30

Telefonnummer: 0480-452659 eller 0480-452658

Teknikervägen 14, 393 63 Kalmar

Idag har Transportgrupp från PAKA varit på besök hos oss på Mediahuset.

Ingen är den andra dagen lik hos Transportgrupp på PAKA.

Transportgruppen har funnits sedan 2012

Transportgruppen har funnits sedan 2012 och det är 3-4 arbetstagare (bland annat Erik, Kevin och Kristian) som använder sig av en minibuss för att utföra ärenden till verksamheter inom Kalmar kommun, det går bra för alla inom Kalmar kommun att anlita PAKA. Vi tar allt, t.ex. sekretesspapper och strimlar.Vad det kostar beror på arbetets omfattning, verksamheterna ringer upp och ber om våra tjänster så försöker vi lösa det så länge det finns möjlighet.

Till exempel så hämtar vi återvinning (så länge det är sorterat) fraktar möbler och dylikt. Det kan vara jobb som att rensa ut förråd åt kommunens boenden etc.

Viss kostnad debiteras vid varje hämtning samt att vi from nu tar ut ny avgift på 25 kr/60 liter för att strimla papper som vi tar emot. Detta för att täcka kostnaden för inköp av dokumentförstörare och service av dessa.

Mediahuset ger funktionsnedsatta en röst

Lennart Palm från Sveriges Radio P4 Kalmar besökte oss på Mediahuset under tisdagen. För att ta del av vad vi Medarbetare på Mediahuset Kalmar arbetar med.

Med hjälp av musik och medier skall nystartade Mediahuset i Kalmar förändra folks attityder kring människor med funktionsnedsättning. Kalmar kommun satsar nu på en ny daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Efter sommaren startade Mediahuset – en plats där personer kan jobba med media och musik som en daglig verksamhet.

– Det finns folk som säger nej till mig och att jag ska få göra olika saker på grund av min funktionsnedsättning och det vill jag ändra på, säger Emma Lindblad, som jobbar på Mediahuset tre dagar i vecka.

– Det känns mycket bra varje morgon när jag vet att jag ska få gå hit, säger Joakim Hammar som också är en av de totalt 15 personer som fått en plats på verksamheten.

https://www.youtube.com/watch?v=X91-K2MC7_Y

Habersättning – Var du bor, avgör vad du får!

Betydelsen av att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning har påpekats i olika sammanhang. Det är viktigt inte minst för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft år 1994. Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS är den insatsen som har beviljats flest personer och är även den insats enligt LSS som ökat mest sedan lagen trädde i kraft.

Personer som arbetar på en daglig verksamhet får en mindre ersättning, då de deltar i den dagliga verksamheten. Ersättning utgår inte för ledig dag. För de personer, som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, men som har sin aktivering utifrån boendet, betalas ersättningen ut för schemalagda aktiviteter i likhet med den dagliga verksamheten.

Ersättning från och med 2016-07-01:
– Hel dag  4-8 timmar                   56:-
– Halv dag 1-4 timmar                  38:-

Antal timmar räknas inklusive restid till och från arbetsplatsen, samt raster.
Habiliteringsersättning betalas inte ut till personer, som ej har ett LSS-beslut om daglig verksamhet.

Många människor med funktionsnedsättning jobbar helt gratis utan att få någonting för det – det som avgör är var du bor i landet. Fyrtio av landets kommuner väljer att inte betala den frivilliga habiliteringsersättningen.

karta

Kommuner som inte ersatte 2016 (där du alltså får jobba utan ersättning):
Arvidsjaur
Bjurholm
Herrljunga
Eda
Eksjö
Hylte
Heby
Helsingborg
Knivsta
Katrineholm
Ljusdal
Ludvika
Lycksele
Lysekil
Leksand
Laxå
Malung-Sälen
Malå
Mjölby
Mora
Mullsjö
Munkfors
Nordanstig
Nordmaling
Nybro
Ockelbo
Orsa
Sandviken
Storfors
Svedala
Säffle
Skinnskatteberg
Ydre
Vadstena
Vansbro
Vårgårda
Kungsör
Åtvidaberg
Åsele
Älvdalen
Ödeshög

Jag och mina medarbetare tycker det är förjävligt att klyftorna ökar, att människor faller mellan stolarna för att det måste besparas ännu mer pengar, att sparka på de som redan ligger ner i samhället.

Filmrecension: Deadpool

Deadpool är en action, humor och kärlekshistoria. Med hans egna ord handlar deadpool om en före detta legosoldat som får superkrafter som gör honom nästan oförstörbar.
Det enda sättet som han kan dö på är om två planeter kolliderar. Deadpool bryter den fjärde väggen, de andra vet inte att de är karaktärer i en film och serie men det vet Deadpool som kommunicerar direkt till sin publik.

Han är en anti-hjälte och som före detta legosoldat så har han dödat för pengar, han bryr sig alltså inte om vem han dödar. Filmen börjar med att han sitter på en bro och ritar en bild med kritor och väntar på organisationen som gav honom krafter.  När de kommer så blir de slagsmål och under slagsmålet så bryter Deadpool fjärde väggen och säger något roligt. Han känner ett utanförskap eftersom han under exprimentet blir vanställd och kämpar därför med modet att kontakta sin flickvän som tror att han är död.

Filmen får fem av fem Deadpools